Przejdź do głównej treści strony
Invest in Lubań
26-10-2016

BURMISTRZ MIASTA LUBAŃ

 

Grzegorz Wieczorek


Kontakt: pokój 24, tel. 75  646 44  00
e-mail: boi.um@miastoluban.pl

Zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Burmistrz jest organem wykonawczym gminy.

Burmistrz bezpośrednio realizuje następujące zadania:

 1. kieruje bieżącymi sprawami miasta i reprezentuje je na zewnątrz,
 2. powołuje i odwołuje zastępców burmistrza oraz określa ich liczbę,
 3. reprezentuje Urząd Miasta na zewnątrz,
 4. podejmuje czynności w sprawach z zakresu prawa pracy i wyznacza inne osoby do podejmowania tych czynności,
 5. kieruje pracą Urzędu Miasta oraz wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników samorządowych i kierowników miejskich jednostek organizacyjnych,
 6. nadaje regulamin organizacyjny Urzędu, określający organizację i zasady jego funkcjonowania,
 7. wydaje decyzje administracyjne z zakresu administracji publicznej,
 8. udziela pełnomocnictwa pracownikom Urzędu i kierownikom jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej,
 9. zatrudnia i zwalnia kierowników miejskich jednostek organizacyjnych,
 10. wykonuje budżet miasta,
 11. gospodaruje mieniem komunalnym,
 12. składa oświadczenia woli w imieniu gminy w zakresie zarządu mieniem lub upoważnia, w tym zakresie, swoich zastępców samodzielnie albo wraz z inną upoważnioną osobą,
 13. udziela odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych
 14. przyjmuje ustne oświadczenia woli spadkodawców,
 15. upoważniania swojego Zastępcę lub innych pracowników Urzędu do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej oraz do czynności kontrolnych,
 16. przyjmuje oświadczenia o stanie majątkowym oraz inne oświadczenia i informacje od zastępców burmistrza, sekretarza, skarbnika, kierowników jednostek organizacyjnych gminy, osób zarządzających i członków organów zarządzających gminną osobą prawną oraz osób wydających decyzje administracyjne w imieniu burmistrza,
 17. pełni funkcję Zgromadzenia Wspólników w stosunku do komunalnych spółek: Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Lubań Sp. z o.o., Lubańskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., Zakładu Gospodarki i Usług Komunalnych Sp. z o.o., Lubańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.,
 18. powołuje i odwołuje oraz określa zadania Miejskiej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Zespołu Opiniodawczego ds. przydziału mieszkań i Zespołu Interdyscyplinarnego,
 19. wykonuje inne zadania zastrzeżone dla Burmistrza przez przepisy prawa, Statut Miasta, Regulamin oraz uchwały Rady,
 20. nadzoruje i koordynuje działalności następujących komórek organizacyjnych:
  • Wydziału Inwestycji i Modernizacji,
  • Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Przestrzennej  wraz z Referatem ds. opłat za Zagospodarowanie Odpadów,
  • Referatu ds. Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych,
  • Pełnomocnika ochrony informacji niejawnych,
  • Referatu Edukacji,
  • Samodzielne stanowisko ds. zamówień publicznych,
  • Inspektora/ Specjalisty ds. BHP,
  • Inspektora Ochrony Danych,
  • Audytu wewnętrznego;

oraz nadzoru i koordynuje działalność następujących jednostek organizacyjnych:

  • Straży Miejskiej,
  • Szkoły Podstawowej nr 1,
  • Szkoły Podstawowej nr 2,
  • Szkoły Podstawowej nr 4,
  • Przedszkola Miejskiego nr 1,
  • Przedszkola Miejskiego nr 3,
  • Przedszkola Miejskiego nr 5,
  • Żłobka Miejskiego,
  • Centrum Usług Wspólnych. 
Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...